Krystkonsert ‘Concordia’

21/12/2023

Sjongeres Anke de Vries moast troch sykte ôfsizze… Betterskip winske!
Anna Hoekstra hat it doe oppakt: alle wurdearring!
Û.l.f. Hans van Esschoten wie it genietsjen fan in echt, sfearfol krystkonsert!

 

Recent Nieuws