4 maaiebetinking Blauhús: Gaastmarders oan it wurd!

4/05/2023

Hiltsje Westra en Baukje de Jong ha harren oarlochsferhaal ferteld tidens de betinking yn Blauhús.
It ferhaal fan de sabotaazje fan de munysjetrein yn april 1945 stie dêr sintraal. Dat barde op it spoar tusken Aldegea en Nijhuzum, by Greonterp.

https://youtu.be/Q0j4JtfSbrI

Mei tank oan Barbera Kersbergen dy’t mei de tillefoan in opname makke.

 

Recent Nieuws